هذيان در بيداری يک وبلاگ شخصی است که در آن درباره همه چيز و هيچ سخن گفته شده و گفته هايش همان هذيان گويی در بيداری است. پس ممکن است برخی يا تمام مطالبش به نظرتان بی معنی و نامفهوم بيايد چرا که اختياری بر هذيان گويی نيست.

 

ورود

 

>

(Best Weblogs) بهترين وبلاگ های ايرانی           ليست وبلاگهای به روز شده